Atribuţiile conform art.16, alin.4 din Ordinul 5530 / 2011

 

 4. Compartimentul reţea şcolară asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, cuprinderea întregii populaţii de vârstă şcolară într-o formă de învăţământ, asigură tuturor cetăţenilor şanse egale de a beneficia de dezvoltarea personală şi profesională conform aspiraţiilor, talentelor şi performanţelor, inclusiv celor care nu au beneficiat de prima şansă, şi are următoarele atribuţii:
   a) efectuează, împreună cu directorii unităţilor de învăţământ, diagnoza factorilor specifici reţelei şcolare, ţinând seama de tendinţele demografice şi de dezvoltare socioeconomică, astfel încât să se realizeze simultan calitatea şi echitatea în educaţie;
   b) actualizează structura reţelei învăţământului preuniversitar din judeţ, respectiv municipiul Bucureşti;
   c) realizează hărţile cuprinzând toate tipurile de unităţi de învăţământ;
   d) centralizează, avizează şi transmite spre aprobare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cifrele de şcolarizare, pe baza propunerilor unităţilor de învăţământ, ale autorităţilor administraţiei publice locale, ale operatorilor economici, având în vedere recomandările studiilor de prognoză;
   e) transmite planul de şcolarizare, aprobat prin hotărâre a Guvernului, defalcat, tuturor unităţilor de învăţământ;
   f) aprobă, prin decizie a inspectorului şcolar general, planul de şcolarizare pentru învăţământul postliceal de stat finanţat integral de către solicitanţi, persoane fizice sau juridice, şi îl comunică Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
   g) întocmeşte, actualizează şi gestionează procedurile activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului.

 

Noutăți

Anunturi

Autentificare