• Mesaje Inspector Scolar General
 • Comunicate de presa
 • Program de lucru
 • Conducerea I.S.J. Ilfov

Program de lucru I.S.J. Ilfov

Luni - Joi 08:00 - 16:30
Vineri 08:00 - 14:00

Conducerea I.S.J. Ilfov

INSPECTOR SCOLAR GENERAL

Profesor Adriana STOICA

Program de audiente: Miercuri, orele 13:00 - 15:00

 

INSPECTOR SCOLAR GENERAL ADJUNCT

Profesor Dr. Cristina GHIȚĂ

Program de audiente: Luni, orele 14:00 - 16:00

 

INSPECTOR SCOLAR GENERAL ADJUNCT

Profesor Ion DOGARU

Program de audiente: Joi, orele 13:00 - 15:00

 

ANUNȚ - ISJIF-anunt-posturi-gov-ro-depozit-carte

În conformitate cu HG 286/2011 și completările și completările ulterioare,

Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov scoate la concurs, pe perioadă nedeterminată, un post contractual de execuție (0,50 normă), după cum urmează:

1 post de consilier I (A) S – cu atribuții de gestionare aplicații, 0,5 normă, în cadrul ISJ Ilfov pentru Depozitul de carte Brănești

a) Documente solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs de ocupare a postului de consilier I (A) S – cu atribuții de gestionare aplicații, 0,5 normă, în cadrul ISJ Ilfov pentru Depozitul de carte Brănești

 1. Cererea de inscriere (site: www.isjilfov.ro);
 2. Actul de identitate (în original și copie)sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Curriculum vitae ( redactat dupa modelul de CV european) susţinut cu documente doveditoare anexate;
 4. Copii ale actelor de studii (diploma, diploma de licență, foi matricole, etc) precum și copii ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări/ale documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului;
 5. Carnetul de muncă/ Raport REVISAL per salariat în copie, respectiv adeverințele care atestă vechimea în muncă și în domeniul IT în original;
 6. Certificat medical (în original) eliberat de medicul de familie cu cel mult 6 luni înaintea derulării concursului;
 7. Cazier judiciar, în original;
 8. Opisul dosarului, în două exemplare,       pe care se va consemna numărul total de file;

un exemplar se restituie, cu semnătura persoanei care a depus dosarul şi a secretarului comisiei de concurs.

Toate paginile dosarului vor fi numerotate.

Actele prevăzute la pct. 2, 4 și 5 vor fi prezentate și în original în vederea conformității copiilor cu acestea.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Termen limită de depunere a dosarelor: 22.09.2021, orele 16.30 la sediul instituției din Str. Calea 13 Septembrie, nr. 209, sector 5, București;

Date de contact: Tel. 021- 3173650. Persoana de contact: Camelia Fătu, Șef birou

b. La concurs pot participa candidați care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

1. condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

2. condiții specifice:

 • studii superioare de specialitate absolvite, cu diplomă de licență, în domeniul IT, la o instituție de învățământ superior recunoscută de Ministerul Educației Naționale;
 • vechime în muncă de minim 6 ani;
 • vechime în domeniul IT de minim 6 ani;
 • competențe în domeniul utilizării Windows, MS Office, softuri de specialitate (diverse aplicații și platforme specifice gestionării informațiilor tip SIIIR, Bani de liceu, Euro 200, ADLIC, BAC, EvNat etc.);
 • cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea în domeniul învățământului;
 • excelente abilități de comunicare, capacitate de lucru în echipă, adaptabilitate rapidă la condiții noi de lucru, inițiativă.
 • constituie avantaj:

-experiență de lucru cu certificate de securitate SSL;

-experiență în învățământul preuniversitar;

-experiență în gestionarea aplicațiilor MEN-CNEE.

c. Calendarul de desfășurare a concursului:

- termen limită de depunere a dosarelor: 22 septembrie 2021, orele 16.30 la sediul instituției din Str. Calea 13 Septembrie, nr. 209, sector 5, București;

-   selecție dosare și afișarea rezultatelor selecției 23 septembrie 2021, orele 9.00-13.00;

-   depunere contestații selecție dosare: până la data de 24 septembrie, orele 13.00;

-   soluționare și afișare rezultate contestații: 24 septembrie 2021, orele 13.00-16.30, la sediul instituției și pe pagina de internet;

-   susținerea probei scrise: 27 septembrie, ora 9.00-11.00, la sediul instituției;

- evaluarea și afișarea rezultatelor probei scrise: : 27 septembrie 2021, orele 11.00-13.00, la sediul instituției și pe pagina de internet;

-   depunere contestații: până la data de 28 septembrie 2021, 13.00;

- soluționare și afișare rezultate contestații: 28 septembrie 2021, ora 13.00-16.30, la sediul instituției și pe pagina de internet;

     -   susținerea interviului: 29 septembrie 2021, ora 9.00;

-   afișarea rezultatelor interviului: 29 septembrie 2021, orele 13.00, la sediul instituției și pe pagina de internet;

-   depunere contestații interviu: până la data de 30 septembrie 2021, ora 13.00;

-   soluționare și afișare rezultate contestații 30 septembrie 2021 , orele 13.00 - 16.30;

-   afișarea rezultatelor finale: 30 septembrie, ora 11.00.

d. Tematică concurs- consilier IA (S) -aplicații IT, 0,5 normă, în cadrul Depozitului de carte Brănești –ISJ Ilfov

1. Structura sistemului de învățământ preuniversitar

- Rețeaua școlară

- Curriculumul învățământului preuniversitar

- Categorii de personal din învățământul preuniversitar      

2. Domeniile de competență ale inspectoratelor școlare

3. Gestionarea manualelor școlare

4. Metodologia de asigurare și de gestionare a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar

e. Bibliografie

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

- Codul muncii (Legea 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare);

- O.M.E.C.T.S. nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulementului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările și completările ulterioare;

- OMEN 3103/28.01.2019 privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar - Metodologia de asigurare și de gestionare a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar aprobată prin OMEN 3103/28.01.2019;

- Codul administrativ din 03.07.2019.

f. Atribuțiile specifice postului, conform fişei de post corespunzătoare funcţiei contractuale de execuție vacante

a. gestionează aplicația dedicată comenzilor de manuale școlare;

b. verifică comenzile de manuale ale unităților școlare;

c. asigură corespondența cu unitățile școlare privind completarea comenzilor de manuale în aplicația dedicată,pe edituri și pe clase;

d. rulează și verifică rapoartele privind comenzile de manuale ale unităților școlare în aplicația dedicată;

e. comunică și pune la dispoziția consilierului cu atribuții privind manualele școlare rapoartele finale privind comenzile unităților școlare, în vederea încheierii contractelor;

f. preia și transmite corespondența specifică de pe zona de comunicare securizată cu CNEE.

g. acordă asistență unităților de învățământ privind evidența și gestionarea manualelor școlare;

h. poate îndeplini și alte atribuții prin decizia inspectorului școlar general.

Mențiune: anuntul a fost transmis spre publicare în Monitorul Oficial, publicarea fiind programata pentru data de 03.09.2021.

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

Prof. Adriana STOICA

                                                                            Șef birou,

                                                                       Camelia FĂTU

Noutăți

Autentificare